Python Hex

Python Base64

Python Hex

Python Binary

Python RGB

Python ASCII

Python Integer

Python Bytes