Python Hex

Python Hex

Python Binary

Python RGB

Python ASCII

Python String

Python Integer

Python Bytes