Python Hex

Python Hex

Python RGB

Python ASCII

Python String

Python Bytes

Python Integer