Python Bytes

Python Bytes

Python Encoding-Decoding

Python String