Python Numpy.log() - 自然对数

Jinku Hu 2023年1月30日
  1. numpy.log() 语法
  2. 示例代码:numpy.log()
  3. 示例代码: numpy.log2() - 基数为 2 的对数
  4. 示例代码: numpy.log10() - 对数基数为 10
Python Numpy.log() - 自然对数

numpy.log() 函数计算给定数组中每个元素的自然对数

numpy 自然对数

numpy.log() 语法

numpy.log(arr)

参数

arr 输入数组

返回值

它返回输入数组中每个元素的自然对数。

示例代码:numpy.log()

import numpy as np

arr = [1, np.e, np.e**2, np.e**3]
print(np.log(arr))

输出:

[0. 1. 2. 3.]

示例代码: numpy.log2() - 基数为 2 的对数

numpy.log2()numpy.log() 类似,但基数是 2 而不是 e

numpy.log2() 与 numpy.log() 相似,但基数是 2 而不是 e

import numpy as np

arr = [1, 2, np.e, 4]
print(np.log2(arr))

输出:

[0. 1. 1.44269504 2.]

示例代码: numpy.log10() - 对数基数为 10

numpy.log10() 类似于 numpy.log(),但基数是 10 而不是 e

numpy.log10() 类似于 numpy.log(),但基数是 10 而不是 e

import numpy as np

arr = [1, np.e, 10, 100]
print(np.log10(arr))

输出:

[0. 0.43429448 1. 2.]
作者: Jinku Hu
Jinku Hu avatar Jinku Hu avatar

DelftStack.com 创始人。Jinku 在机器人和汽车行业工作了8多年。他在自动测试、远程测试及从耐久性测试中创建报告时磨练了自己的编程技能。他拥有电气/电子工程背景,但他也扩展了自己的兴趣到嵌入式电子、嵌入式编程以及前端和后端编程。

LinkedIn Facebook