Pandas DataFrame DataFrame.where() 函数

Minahil Noor 2023年1月30日 2020年11月7日
 1. pandas.DataFrame.where() 的语法
 2. 示例代码:DataFrame.where()
 3. 示例代码:DataFrame.where() 指定一个值
 4. 示例代码:DataFrame.where() 使用多个条件
Pandas DataFrame DataFrame.where() 函数

Python Pandas DataFrame.where() 函数接受一个条件作为参数,并产生相应的结果。它对 DataFrame 的每个值进行条件检查,并选择接受条件的值。它的功能类似于 if-else 语句。不接受条件的值会被默认的 NaN 值代替。

pandas.DataFrame.where() 的语法

DataFrame.where(cond,
        other= NaN,
        inplace= False,
        axis= None,
        level= None,
        errors= 'raise',
        try_cast= False) 

参数

这个函数有几个参数。以上是所有参数的默认值。

cond 它是一个布尔值 SeriesDataFrame,一个数组样的结构或一个可调用的结构。它代表了对 DataFrame 的每个值进行检查的条件/条件。如果条件是 True,那么原始值不会被替换。否则,就会被一个 NaN 值替换。
other 它是一个标量,Series/DataFrame,或一个可调用的函数。它表示如果条件为 False,将为原始值放置的值。
inplace 它是一个布尔值。它告诉我们对数据的操作。如果为 True,它将自己进行修改。
axis 它是一个整数值。它告诉工作轴的行或列。
level 它是一个整数值。它说明了级别。
errors 它是一个字符串。它讲述了错误的情况。它接受两个选项:raiseignore。如果它的值是 raise,那么它允许提出异常。如果它的值是 ignore,那么它将忽略异常,如果有错误,则返回原始对象。
try_cast 它是一个布尔值。如果可能,它将函数的输出转换为原始输入类型。

返回值

它根据条件返回改变后的 DataFrame

示例代码:DataFrame.where()

我们将在下一个代码示例中通过实现这个函数来进一步了解它。

import pandas as pd

dataframe=pd.DataFrame({
            'A': 
              {0: 60, 
              1: 100, 
              2: 80,
              3: 78,
              4: 95,
              5: 45,
              6: 67,
              7: 12,
              8: 23,
              9: 50},
            'B': 
              {0: 90, 
              1: 75, 
              2: 82, 
              3: 64, 
              4: 45,
              5: 35,
              6: 74,
              7: 52,
              8: 93,
              9: 18}
            })

print(dataframe)

示例 DataFrame 就是。

   A  B
0  60 90
1 100 75
2  80 82
3  78 64
4  95 45
5  45 35
6  67 74
7  12 52
8  23 93
9  50 18

该函数有一个必选参数,即 cond

import pandas as pd

dataframe=pd.DataFrame({
            'A': 
              {0: 60, 
              1: 100, 
              2: 80,
              3: 78,
              4: 95,
              5: 45,
              6: 67,
              7: 12,
              8: 23,
              9: 50},
            'B': 
              {0: 90, 
              1: 75, 
              2: 82, 
              3: 64, 
              4: 45,
              5: 35,
              6: 74,
              7: 52,
              8: 93,
              9: 18}
            })

dataframe1 = dataframe.where(dataframe>50)
print(dataframe1)

输出:

    A   B
0  60.0 90.0
1 100.0 75.0
2  80.0 82.0
3  78.0 64.0
4  95.0  NaN
5  NaN  NaN
6  67.0 74.0
7  NaN 52.0
8  NaN 93.0
9  NaN  NaN

不大于 50 的值,即不满足条件的值将被一个 NaN 值代替。

示例代码:DataFrame.where() 指定一个值

import pandas as pd

dataframe=pd.DataFrame({
            'A': 
              {0: 60, 
              1: 100, 
              2: 80,
              3: 78,
              4: 95,
              5: 45,
              6: 67,
              7: 12,
              8: 23,
              9: 50},
            'B': 
              {0: 90, 
              1: 75, 
              2: 82, 
              3: 64, 
              4: 45,
              5: 35,
              6: 74,
              7: 52,
              8: 93,
              9: 18}
            })

dataframe1 = dataframe.where(dataframe>50, other= 0)
print(dataframe1)

输出:

   A  B
0  60 90
1 100 75
2  80 82
3  78 64
4  95  0
5  0  0
6  67 74
7  0 52
8  0 93
9  0  0

在这里,不符合条件的值被用户定义的值代替。

示例代码:DataFrame.where() 使用多个条件

import pandas as pd

dataframe=pd.DataFrame({
            'A': 
              {0: 60, 
              1: 100, 
              2: 80,
              3: 78,
              4: 95,
              5: 45,
              6: 67,
              7: 12,
              8: 23,
              9: 50},
            'B': 
              {0: 90, 
              1: 75, 
              2: 82, 
              3: 64, 
              4: 45,
              5: 35,
              6: 74,
              7: 52,
              8: 93,
              9: 18}
            })

dataframe1 = dataframe.where((dataframe==80)|(dataframe<50), other= 0)
print(dataframe1)

输出:

  A  B
0  0  0
1  0  0
2 80  0
3  0  0
4  0 45
5 45 35
6  0  0
7 12  0
8 23  0
9  0 18

返回的 DataFrame 包含符合这两个条件的值。

相关文章 - Pandas DataFrame