Python Plotly

Python Bubble Chart

Python Plotly

Python Plotly Plot